Forskningsprosjektet «Tilknytningsformer i arbeidslivet i et historisk perspektiv»

Prosjektet handler om tilknytningsformer i arbeidslivet og prekært arbeid. Temaene er svært aktuelle både i politikk, samfunnsliv og forskning. Målet er å gi ut en antologi med ni konkrete studier.

Rallare i arbeid på anleggsområde. Foto: Norsk Hydro/NIA

Våren 2021 la et offentlig utvalg fram en utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Formålet var å gi norske myndigheter en anbefaling om hvordan lov- og avtaleverket burde utformes for arbeidslivet i framtida. Utvalget, ledet av professor og advokat Jan Fougner, konkluderte med at arbeidslivet også i framtida burde ha en høy andel av faste ansettelser. Det pågår imidlertid en politisk debatt om i hvor stor grad det skal være anledning til å ansette midlertidig.

Studiene ser på ulike grupper arbeidstakere fra ulike bransjer og tidsperioder i Norge, og undersøker hvilken ansettelsesform disse har hatt. Ansettelsesformen, eller tilknytningsformen, handler om bindingene som finnes mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og om forbindelsene er løse eller faste. Bindingene kan ha ulik karakter og påvirkes av en rekke forhold. Ved siden av økonomiske, teknologiske, juridiske, politiske, kulturelle og sosiokulturelle forhold, kan også årstidene virke inn på hva slags ansettelsesform en arbeidstaker har.

Prosjektet omhandler også prekært arbeid. Prosjektet er inspirert av diskusjonen mellom historikeren Knut Kjeldstadli og den britiske samfunnsforskeren Guy Standing om prekære arbeidsforhold er nytt eller ikke. I boken «Prekariatet – den nye farlige klassen» (2014) hevder Standing at prekariatet er en ny og farlig klasse som vokser i den vestlige verden, og har tendens til å slutte opp om høyreekstreme bevegelser. Knut Kjeldstadli analyserer prekariatet i et historisk perspektiv i boken «Arbeid og klasse» (2018), og kommer fram til at prekariatet ikke er en egen klasse. Videre mener han at prekære arbeidsforhold heller ikke er et nytt fenomen. Flere artikler analyserer i hvilken grad et ansettelsesforhold kan sies å være prekært.

Antologien vil bidra til større bevissthet knyttet til aktuelle spørsmål som midlertidighet og prekært arbeid, samt sette dem inn i et historisk perspektiv.

Disse museene bidrar i prosjektet:

Museene i Akershus

Museet Midt IKS

Museumssenteret i Hordaland

Norsk Industriarbeidermuseum

Norsk Oljemuseum / Universitetet i Stavanger

Vestagdermuseet

Østfoldmuseene

Kraftmuseet – Norsk vasskraft- og industristadmuseum